Zespół zajmujacy się analizą nierówności w zdrowiu w zależności od czynn...

StartZespołyZespół zajmujacy się analiz...

Zespół zajmujący się problematyką nierówności w zdrowiu w zależności od czynników społecznych.


Nierówności.jpg
Zachodzące w Polsce od dłuższego czasu przemiany będące w dużym stopniu skutkiem przeprowadzonych w kraju reform, a także naszego członkostwa w Unii Europejskiej pozytywnie wpływają na jakość życia i stan zdrowia Polaków. Niestety, tym korzystnym tendencjom towarzyszy wzrost nierówności w zdrowiu, obserwowany wśród poszczególnych grup ludności, wynikający zazwyczaj ze zróżnicowania statusu społeczno-ekonomicznego i warunków pracy, czyli z czynników społecznych warunkujących stan zdrowia. W badaniach nad nierównościami w zdrowiu często pomija się osoby starsze. Te pominięcia są trudne do zrozumienia, ponieważ potrzeby zdrowotne i korzystanie ze świadczeń zdrowotnych są większe wśród starszych grup wiekowych. Wraz z poprawą warunków życia i pracy, a także jakości usług opieki zdrowotnej odsetek osób starszych znacznie wzrósł i będzie wzrastał w nadchodzących dziesięcioleciach. Szacuje się, że do 2050 r. ponad 30% Europejczyków będzie w wieku 60+. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa analiza nierówności zdrowotnych wśród osób starszych jest jednym z priorytetów w dziedzinie zdrowia publicznego. Zespół zajmujący się problematyką nierówności w zdrowiu bada występowanie m.in.: depresji, zachorowań ciężkich, otępienia, zjawiska wielochorobowości w zależności od poziomu wykształcenia oraz statusu ekonomicznego badanych respondentów. Analizie poddany jest również stan funkcjonalny badanych respondentów pod kątem występowania nierówności ze względu na wykształcenie i status ekonomiczny. Na obecnym etapie trwają prace statystyczne nad uzyskanymi danymi. Właściwa ocena występowania nierówności w wybranych aspektach zdrowotnych jest istotna nie tylko z punktu widzenia naukowego. Jednym z głównych celów zespołu jest dostarczenie materiału badawczego dla lepszego kreowania polityki senioralnej w obliczu starzejącej się populacji naszego kraju.

Zespół: mgr Adrian Lange, prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski, prof. dr hab. n. med. Paweł Zagożdżon, prof. NIP- PZH Bogdan Wojtyniak, prof. dr hab. Piotr Błędowski, dr hab. Barbara Wizner, dr Ewa Kwiatkowska

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl